3.4.2. Composición

Enténdese por composición a forma en que distribúes os diferentes elementos que van aparecer no teu cartel, tanto as figuras coma os textos:

- Ordenados, transmiten un maior equilibrio, estabilidade e serenidade.


- Desordenados ou revoltos, proporcionan unha idea de caos, de desequilibrio.

No hay comentarios: